Featured Image

Bijbel Basics

Bijbel Basics: gratis lesmateriaal voor kinderwerk
De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Maak kennis met de methodes van het NBG om met kinderen de Bijbel te lezen. Het materiaal is bijvoorbeeld geschikt voor het vormgeven van zondagschool of de kindernevendienst. Bijbel Basics is er ook in het Engels.

Klik hier voor meer informatie.

Featured Image

Haags Hitteplan

Haags Hitteplan – waterflesjes uitdelen in kerken

Den Haag is één van de eerste steden in Nederland dat een lokaal hitteplan heeft ontwikkeld. Ons land, en in het bijzonder grote steden, krijgen steeds vaker te maken met extreem warm weer. Extreme hitte brengt gezondheidsproblemen met zich mee. Als onderdeel van het Haags Hitteplan heeft de gemeente Den Haag een communicatiecampagne ontwikkeld voor zelfstandig wonende 75+’ers. Zij worden tijdens een hittegolf extra benaderd aangezien ze niet altijd binnen het bereik van de aangesloten organisaties vallen. Er is een campagne ontwikkeld met de slogan ‘Warm? Actie! Houd uw hoofd koel’. Aanvullend op de campagne zullen er waterflesjes worden uitgedeeld en ontvangen alle 75+’ers een brief over de risico’s en adviezen tijdens extreme hitte.

Haagse internationale en migrantenkerken kunnen hiervoor gratis waterflesjes ophalen bij het HUB team in het kantoor van stichting Mara. Tijdens kantoortijden op maandag en donderdag of op afspraak kan men langskomen op het adres Westeinde 101-A, Den Haag. Deze waterflesjes zijn dan ook bedoeld om uit te delen aan ouderen in en rondom de kerkgemeenschap. Voor meer informatie of om een afspraak te maken om de flessen op te halen, neem gerust contact op met het HUB team.

Klik hier voor meer informatie over het Haags Hitteplan.

Featured Image

Ongedocumenteerden

Rechten van mensen zonder verblijfsvergunning

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

Klik hier voor het Basisrechtenboekje Den Haag voor ongedocumenteerden.
Deze gids beschrijft rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Daarbij worden ook organisaties genoemd die daar ondersteuning in bieden. Veel organisaties in deze gids zijn er voor iedereen, zij maken geen onderscheid tussen mensen met en zonder papieren.

Featured Image

WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een nieuwe wet die geldt vanaf 1 juli 2021 voor o.a. alle kerken die een stichting hebben of zijn.
De wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De aansprakelijkheid van bestuurders is veranderd en vergroot.

Via een HUB workshop is stap voor stap uitgelegd wat de wet inhoudt en aan welke nieuwe voorwaarden moet worden voldaan. Het kan zo zijn dat de statuten moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. Of misschien is het nodig om aanvullende afspraken vast te leggen in een huishoudelijk regelement. Dit is per situatie afhankelijk.

Bekijk en download handige informatie omtrent de WBTR:
PowerPoint presentatie checklist WBTR Nederlands / Engels
Handleiding WBTR Nederlands / Engels
Model statuten (op aanvraag beschikbaar)
Model huishoudelijk reglement (op aanvraag beschikbaar)
Haagse vrijwilligersverzekering
Inhoud wet en achtergrondinformatie

Hulp nodig?

Indien hulp gewenst is om te checken of de kerkelijke stichting aan de wet voldoet of als er nog vragen zijn, dan kunnen kerken in Den Haag terecht bij het team van de HUB. Via deze gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Featured Image

UBO

Sinds 2022 is het verplicht om de UBO van een organisatie of kerk in te schrijven in het UBO register.
UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, de persoon die uiteindelijk zeggenschap heeft over een onderneming, vereniging, stichting of kerkgenootschap (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

Waarom een UBO register?

Het UBO register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn ingeschreven. Het doel van het UBO register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. Banken kunnen nu al om een UBO registratie vragen, omdat financiële instellingen inmiddels verplicht zijn te administreren wie de UBO van hun klanten is. Kerken zijn dus al verplicht een UBO op te geven bij banken en financiële instellingen als zij daarom vragen.

De opgave afhankelijk van de rechtsvorm

De UBO is van toepassing op internationale en migrantenkerken die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus als rechtspersoon zijn gevestigd in Nederland. Internationale en migrantenkerken staan soms als stichting, soms als kerkgenootschap en heel soms als vereniging ingeschreven bij de KvK. De verplichting om een UBO in te schrijven is gekoppeld aan de rechtsvorm.

  • Stichtingen moeten UBO-opgave doen.
  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met een onderneming moeten ook UBO-opgave doen.
  • Kerkgenootschappen moeten opgave doen, tenzij sprake is van vrijwillige inschrijving in het Handelsregister of sprake is van een hoger aggregatieniveau in Nederland. Wat is het ‘hoogste aggregatieniveau’ van de kerkgenootschap? Dat wil zeggen: heeft de kerk een landelijk hoofdkantoor of niet? Zo niet, dan is de lokale kerk zelf UBO-plichtig. Is dit wel het geval, dan is alleen de landelijke kerkorganisatie UBO-plichtig, en de lokale kerken hoeven dan niet ingeschreven te zijn in het UBO-register.
    Heeft u als zelfstandige kerk in Nederland geen landelijke overkoepelende kerk, maar valt u rechtstreeks onder de leiding van een kerk of voorganger in het buitenland? Dan is alleen de Nederlandse organisatie UBO-plichtig en hoeft u alleen de UBO door te geven van die Nederlandse organisatie, niet de informatie over de kerk of voorganger in het buitenland.

Wanneer helder is om welke rechtsvorm van de kerk het gaat, dan zijn er vervolgens een aantal stappen die doorlopen moeten worden om te bepalen wie de UBO is. Op basis van de criteria die de KvK heeft vastgesteld moeten kerken zelf bepalen wat voor hen van toepassing is en wie de UBO van hun kerk is.

Meer informatie

Een tip voor een ieder die de registratie gaat doen. Bereid uzelf goed voor en verzamel alle benodigde documenten. Voor meer informatie over de UBO, zie de website van de Kamer van Koophandel:
www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave 

Hulp nodig?

Indien hulp gewenst is bij de UBO registratie of als er nog vragen zijn, dan kunnen kerken in Den Haag terecht bij het team van de HUB. Via deze gegevens kunt u contact met ons opnemen.

SKIN Nederland heeft in hun kennisbank een handleiding voor kerken gemaakt over de UBO. Aan de hand van deze handleiding kan worden achterhaald hoe een internationale of migrantenkerk correct hun UBO inschrijft in het UBO-register.
<Klik hier> voor het document in het Nederlands.
<Click here> for the information in English.

Ook is er hier een handige video beschikbaar (Engels ondertiteld) waarbij enkele voorbeelden worden getoond over hoe het registreren werkt.

Featured Image

Onderzoek

Regelmatig wordt HUB – Geloof in Den Haag gevraagd om mee te werken aan onderzoek naar christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. HUB vindt dit onderzoek heel belangrijk, maar ziet ook dat veel kerken wat ‘onderzoeksmoe’ dreigen te worden. Daarom is er een verklaring opgesteld, om onderzoekers te vragen om hier rekening mee te houden. Kern van ons verhaal is dat leiders van internationale kerken expertise en ervaringen hebben, die het verdient om op waarde te worden geschat.

Voelt u zich vrij om (indien gewenst) als kerk naar dit statement te verwijzen wanneer u door onderzoekers wordt benaderd.

>> Lees meer

Featured Image

BHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is een medewerker die is opgeleid om in geval van nood mensen in en rondom een pand in veiligheid te brengen. Een bhv’er alarmeert hulpdiensten, heeft geleerd hoe hij een gebouw moet ontruimen en kan bij een ongeval eerste hulp verlenen.

In sommige gevallen is het voor een kerkgemeenschap verplicht een BHV’er te hebben, namelijk als:

a. de kerk een werknemer (niet predikant) in dienst heeft, of;
b. de kerk in het kader van een vergunning, een aanwijzing vanuit de burgerlijke gemeente/brandweer of vanwege een verzekering expliciet een verplichting opgelegd heeft gekregen.

In andere gevallen is het raadzaam om een BHV’er te hebben, of althans goede afspraken te hebben over veiligheid en calamiteiten. Heeft u geen BHV’er en geen goed calamiteitenplan, dan kan u op grond van een algemene zorgplicht vanuit het burgerlijk wetboek of bijvoorbeeld op basis van het bouwbesluit aansprakelijk worden gesteld.

Speciaal voor internationale en migrantenkerken worden er via de HUB en in samenwerking met de gemeente Den Haag BHV-trainingen georganiseerd. Deze zijn voor medewerkers, bestuurders en/of vrijwilligers van een kerkgemeenschap. De cursus bestaat uit twee avonden van 18:30 uur tot 22:30 uur op locatie van een van de deelnemende kerken.

  • De eerste cursusavond is gericht op “Brand, communicatie en ontruiming”.
  • De tweede cursusavond is gericht op “Eerste hulp en levensreddend handelen” (EHBO).

De deelnemers moeten beide avonden volgen om in aanmerking te komen voor een certificering als BHV’er. Hiervoor zijn naam en geboortedatum van de deelnemer nodig om een erkende BHV-pasje te bemachtigen. De trainingen inclusief de instructieboeken zijn kosteloos. De uitvoerende organisatie is Cardio XL. Per training kunnen er maximaal 10 deelnemers meedoen, 2 deelnemers per kerk.

Indien er vanuit een internationale of migrantenkerk interesse is om deel te nemen aan een BHV cursus, mail dan naar hub@maraprojecten.nl voor meer informatie.

Featured Image

Armoede

Overzicht van regelingen omtrent armoede

Energie en ook andere dingen, zoals boodschappen, zijn duurder geworden. Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe internationale en migrantenkerken daarmee omgaan en ondersteuning bieden. Zo worden er voedselpakketten uitgedeeld, buurtmaaltijden georganiseerd en een (ruil)kastje van levensmiddelen, waar mensen vrij iets uit kunnen pakken wat ze nodig hebben. Ook hebben enkele kerken een samenwerking met energiecoaches die de kerkleden allerlei tips geven. Via de HUB kan er in de lokale kerk een energieworkshop worden georganiseerd. Verder worden kerken ook gebruikt als warme plek waar men naartoe kan gaan wanneer zij thuis de verwarming uit laten.

Voor advies en tips over hoe een kerk ondersteuning kan bieden op gebied van energie(besparing/toeslag) of signaleren en aanpakken van armoede, neem gerust contact op met het HUB team. Wij horen ook graag uw ideeën en activiteiten ter inspiratie! Hieronder een overzicht van regelingen waar men gebruik van kan maken ter ondersteuning in situaties van armoede.

 

Drie soorten armoede: Absolute armoeden, relatieve armoede en sociale armoeden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet. (bron: armoedefonds)

 

Websites

Algemene regelingen/ instanties

Inclusie

Schulden

Energie

Voedsel

  • Voedselbank Haaglanden
  • Voedselpakketten voor mensen die net buiten de voedselbank regeling vallen, in diverse kerken
  • Sociale kruidenier

Huisraad en andere spullen

 

Per doelgroep

Gezinnen

Kinderen

Vrouwen

Ongedocumenteerden

Mensen met huisdieren

Translate »